På stiftelsesmøtet i Kroa 22. januar 2018 ble følgende navn vedtatt; Kongsvinger og omegn filmklubb. Forslag til vedtekter ble også godkjent. Styret konstituerte seg selv på møte 31. januar 2018.

STYRET, 2019

Leder: Per Ove Olsen
Styremedlem: Marte Olstad
Styremedlem: Helen Evenstad
Styremedlem: Magnhild Sofie Haugen
Styremedlem: Nils Vanebo
Styremedlem: Johny Gullaker Johnson
Varamedlem: Alf Mathias Lillengen

VEDTEKTER
FOR
KONGSVINGER OG OMEGN FILMKLUBB

 • §1 Navnet er «Kongsvinger og omegn filmklubb».
 • §2 Filmklubbens formål er å:
  1.  fremme interessen for film som kunstart og som opplysnings- og underholdningsmedium
  2.  bruke film som et historisk og kulturhistorisk hjelpemiddel
  3.  fremme studiet av filmkunnskap, dvs. vurdering og forståelse av film og filmens funksjon i samfunnet. Dette søkes nådd ved å arrangere filmforestillinger i forbindelse med foredrag, diskusjoner, studieringer og trykt materiell.
 • §3 Klubben er en sluttet forening som arrangerer lukkede filmvisninger for medlemmer. Samarbeidsarrangementer med andre organisasjoner er mulig.
 • §4 Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet/styret. Medlemskortene er strengt personlige.
 • §5 Årsmøtet holdes innen utgangen av februar og innkalles med minst 14 dagers varsel. På årsmøtet behandles melding fra styret, revidert regnskap valg av styre og revisor og eventuelle forslag.
 • §6 Styret har 6 antall medlemmer.
 • §7 Klubbens virksomhet er ideell og har ikke næring som formål. Klubbens midler skal utelukkende brukes i samsvar med de formål som er angitt i §2. Klubbens styremedlemmer skal arbeide vederlagsfritt. Et eventuelt overskudd skal gå til fremme av klubbens formål.
 • §8 Forslag til vedtektsendring må være sendt skriftlig til styret minst fire uker før årsmøtet. Endringer i vedtektene kan bare skje dersom 2/3 av de fremmøtte medlemmer stemmer for dette på årsmøtet.
 • §9 Filmklubben kan bare oppløses av årsmøtet dersom 2/3 av de fremmøtte medlemmer stemmer for dette og dagsorden er kunngjort på forhånd. I tilfelle oppløsning skal eventuelle pengemidler og andre eiendeler overføres til Norsk Filmklubbforbund til fremme av filmklubbvirksomheten.